M é d i á

Mediálne spravodajstvo z podujatí TKS

Turčianske javisko 2019

4. – 6.4. 2019 od 16:00 h • Slovenské komorné divadlo v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa  •  Tlačová správa po + výsledková listina

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo v dňoch 04. - 06. apríla 2019 po štvrtýkrát krajskú postupovú súťaž a prehliadku neprofesionálneho divadla dospelých a neprofesionálneho divadla mladých Turčianske javisko 2019. Podujatie bolo financované z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Odborná porota, ktorá hodnotila jednotlivé súťažné inscenácie a viedla rozborové semináre s účastníkmi prehliadky, pracovala v zložení: predseda poroty – Mgr. art. Martin Krajčovič, PhD., Ing. arch. Mgr. art. Michal Lošonský a Mgr. art. Gabriela Paschová. Prehliadku, počas celých troch dní moderoval Mgr. art. Tibor Kubička.
Víťazné divadelné súbory budú reprezentovať náš kraj v kategórii dospelých na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke Belopotockého Mikuláš 2019 v Liptovskom Mikuláši a v kategórii divadla mladých na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke FEDIM 2019 v Tisovci.

Mgr. art. Tomáš Tomkuljak

Zlatá priadka 2019

27.3.2019 • Sála kultúrneho domu v Turčianskych Tepliciach
Propozície  •  Plagát Dieťa v divadle  •  Dieťa v divadle – Výsledková listina

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku.
Turčianske kultúrne stredisko v spolupráci s Mestom Turčianske Teplice zorganizovalo každoročnú regionálnu postupovú súťažnú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Dieťa v divadle 2019 v stredu 27. marca 2019 v Sále kultúrneho domu v Turčianskych Tepliciach. Prehliadka je určená deťom do 15 rokov. Tento rok sa prihlásilo 5 detských súborov.

Mgr. Zuzana Bukovenová

Turčianske divadelné dni 2019

17. – 18.3.2019 • Kultúrny dom Belá-Dulice
Propozície  •  Plagát  •  Tlačová správa a výsledková listina

XXVII. ročník regionálnej postupovej súťažnej prehliadky amatérskeho divadla dospelých a amatérskeho divadla mladých. Turčianske kultúrne stredisko v Martine v spolupráci s Obcou Belá-Dulice zorganizovalo každoročnú regionálnu súťažnú prehliadku amatérskeho divadla dospelých a amatérskeho divadla mladých Turčianske divadelné dni 2019 v dňoch 17. a 18. marca 2019. V kategórii dospelých aj mladých sa prihlásilo spolu 8 amatérskych ochotníckych divadiel.

Mgr. Zuzana Bukovenová

Odišla Mgr. Vlasta Kunovská


Vlasta Kunovská Milí priaznivci kultúry,

so zármutkom Vám oznamujeme, že nás opustila naša bývala riaditeľka Mgr. Vlasta Kunovská, ktorá bola aktívna v oblasti kultúry, hlavne divadla.
Nikdy nezabudneme na jej podnetné a dobré mienené rady.
Česť Vašej pamiatke, Vlastička!

Kolektív Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine


OKAMIHY

3.12. 2018 o 18.00 h • Štúdio Slovenského komorného divadla Martin
Slávnostný program pri príležitosti 65. výročia založenia osvety nielen v Turci, ale i na Slovensku.
V hudobno-dramatickom programe sa predstavili folkloristi, recitátori, literáti, hudobníci, fotografi i výtvarníci pôsobiaci v našom regióne. Tí, ktorí chránia dedičstvo otcov a sami vytvárajú hodnoty ako odkaz nasledovníkom. Tvoria, svoje city vypovedajú krásnym slovom, maľujú obrazy, zachytávajú okamihy času a z ochotníckych javísk tlmočia myšlienkové posolstvá, ktoré nútia k zamysleniu...
Sú svetlom. Osvecujú. Už 65 rokov...

Dielňa tvorivého divadla – záverečná prezentácia

9.11. 2018 o 17.00 h • Živena Martin
Plagát  •  Tlačová správa  •  Tlačová správa po

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo dňa 9. novembra 2018 o 17.00 h v divadelnej sále Živeny v Martine záverečnú prezentáciu 6. ročníka projektu Dielňa tvorivého divadla. Projekt bol financovaný z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
„Na tohtoročnej tvorivej dielni sme sa zameriavali na rozvoj verbálnej komunikácie a tiež na tvorbu nonverbálneho divadla. V prvej časti dielní sme pracovali a spoznávali súčasné žánre, ako napr. storytelling, stand-up a analyzovali sme spoločne aj rôzne vystúpenia súčasných youtuberov. Rozvíjali sme naše komunikačné zručnosti prostredníctvom rôznych rétorických cvičení. Všetci študenti ma veľmi milo prekvapili svojou pestrou slovnou zásobou a zmyslom pre pointu, tiež dobrým vyjadrovaním sa. V druhej časti dielní sme sa zamerali na vyjadrenie v nonverbálnom divadle. Konkrétne sme pracovali s vyjadrovaním sa cez zvuky a hudbu v divadle a v poslednej dielni cez materiál. Vzniklo niekoľko vtipných a zaujímavých etúd, ktoré študenti sami pod odborným vedením vytvorili. Obe spolupracujúce lektorky MMus Denisa Uherová, Mgr.art. Zuzana Galková, ArtD. a aj ja ako garantka programu sme s dielňou spokojné a tešíme sa, že noví študenti, ktorí pribudli tento rok obohatili skupinu. Verím, že nový mladý kolektív prinesie veľa podnetného a teším sa na ďalšiu tvorbu s nimi,“ píše garantka projektu Mgr. art. Naďa Uherová, ArtD. Záverečnej prezentácie, ale i projektových aktivít bola zakaždým účastná Mgr. Eva Benčíková, vedúca DDS Kamarát z Martina, ktorá svojimi dlhoročnými skúsenosťami s prácou s detskými ochotníkmi dodávala workshopom materinskú atmosféru.
Program prezentácie bol venovaný krátkym autorským textom a pohybovo-hudobným etudám, prostredníctvom ktorých mladí herci ukázali, čo sa počas jednotlivých workshopov naučili. Prezentáciou sprevádzala Naďa Uherová. Divadelnú sálu v Živene zaplnili rodičia, starí rodičia, súrodenci, ale i kamaráti prezentujúcich účastníkov projektu, ktorí svojim potleskom ocenili pokroky mladých ochotníkov.

Fotogaléria:

 

Rebeka Mikušová

Dielňa tvorivého divadla – neverbálny prejav v divadle

21.10.2018 • Živena, Martin
Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo dňa 21. októbra 2018 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine tvorivú divadelnú dielňu v rámci 6. ročníka projektu Dielňa tvorivého divadla. Projekt je financovaný z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Dielňa tvorivého divadla (ďalej len DTD) pozostáva z cyklu workshopov/tvorivých divadelných dielní. Zámerom projektu je vzbudiť záujem detí a mládeže o tvorbu vlastnej divadelnej hry a rozšíriť ich obzory nielen o literatúru, ale aj o divadlo. Aktivity projektu sú založené na princípe tvorivosti s cieľom motivovať deti a mládež k vlastnej divadelnej tvorbe a podporiť ich vo vlastných umeleckých a kultúrnych aktivitách.
Víkendová tvorivá divadelná dielňa zameraná na neverbálny prejav v divadle priniesla mladým martinským divadelníkom veľa nového. Lektorkou tvorivej dielne bola Mgr. art. Naďa Uherová, ArtD., absolventka Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor Bábkarská tvorba. Mladí divadelní nadšenci sa na poslednom workshope zamerali na vyjadrovanie sa cez pohyb a materiál. Pomocou bambusových palíc museli medzi sebou vytvárať čitateľné vzťahy, situácie, prostredia a emócie. Veľkým pomocníkom pri tvorbe im bola hudba a samozrejme krátke cvičenia, ktoré absolvovali popri hlavnom zadaní.

Fotogaléria:

 

Rebeka Mikušová

Soirée k 100. výročiu vzniku ČSR

20.10.2018 • Živena, Martin
Detský divadelný súbor Kamarát pri TKS v Martine a Miestnom odbore Živeny v Martine pripravil pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa scénické čítanie ALICA o pôsobení Alice Masarykovej v Turci. Organizátori: MO Živeny v Martine, Združenie priateľov DDS Kamarát. Partner podujatia: Turčianske kultúrne stredisko v Martine.

Rebeka Mikušová

Detské divadelné improvizácie so Zuzanou Galkovou

20.10.2018 od 10:00 do 13:00 h • Živena, Martin
Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo dňa 20. októbra 2018 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine Detské divadelné improvizácie. Podujatie bolo realizované s finančným prispením mesta Martin.
Zámerom Detských divadelných improvizácií je naučiť mladých divadelníkov základy improvizácie, ďalej využiteľné pri rozvoji ich talentu.
Lektorkou Detských divadelných improvizácií bola Mgr. art. Zuzana Galková, ArtD., režisérka, pedagogička, redaktorka redakcie umeleckých programov Štúdia RTVS Banská Bystrica, absolventka Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor Réžia a dramaturgia. Posledné divadelné improvizácie preverili účastníkov v ich nadobudnutých vedomostiach. Lektorka dielne po krátkej rozcvičke zadala skupinové zadania, na ktoré museli divadelníci vo veľmi krátkom čase reagovať a vytvoriť celistvý divadelný útvar obsahujúci všetky náležitosti (úvod, jadro, záver). Počas workshopu náročnosť zadaní narastala a čas na prípravu sa skracoval. V závere sa všetci účastníci pokúsili svoje skupinové etudy spojiť do jednej. Čo sa im nakoniec úspešne podarilo.

Fotogaléria:

 

Rebeka Mikušová

Detské divadelné improvizácie s Jurajom Benčíkom

6.10.2018 od 10:00 - 13:00 h • Živena Martin
Tlačová správa

Čo je improvizácia? Ako a kedy ju používame? Má aj improvizovanie nejaké pravidlá? Aké? Pokračovanie improvizačného workshopu s lektorom Jurajom Benčíkom. Tentokrát sme sa zamerali na zložitejšie a pokročilejšie improvizačné cvičenia. Projekt je realizovaný s finančným prispením mesta Martin.
Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo dňa 6. októbra 2018 v priestoroch Živeny v Martine Detské divadelné improvizácie. Projekt je realizovaný s finančným prispením mesta Martin.
Zámerom Detských divadelných improvizácií je naučiť mladých divadelníkov základy improvizácie, ďalej využiteľné pri rozvoji ich talentu. Na v poradí druhom workshope sa pomocou hier a cvičení nadšenci improvizácie učili pod vedením lektora Mgr. art. Juraja Benčíka pohotovým reakciám na rôzne vnemy, pričom trénovali aj situácie, pri ktorých sú pripravení o niektorý zo svojich zmyslov.

Fotogaléria:

 

Rebeka Mikušová

Dielňa tvorivého divadla:
Hudobné a zvukové vyjadrenie v divadle a filme

29. – 30.9. 2018 • Klubové priestory TKS v Martine
Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo v dňoch 29.-30. septembra 2018 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine tvorivú divadelnú dielňu v rámci 6. ročníka projektu Dielňa tvorivého divadla. Projekt je financovaný z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Dielňa tvorivého divadla (ďalej len DTD) pozostáva z cyklu workshopov/tvorivých divadelných dielní. Zámerom projektu je vzbudiť záujem detí a mládeže o tvorbu vlastnej divadelnej hry a rozšíriť ich obzory nielen o literatúru, ale aj o divadlo. Aktivity projektu sú založené na princípe tvorivosti s cieľom motivovať deti a mládež k vlastnej divadelnej tvorbe a podporiť ich vo vlastných umeleckých a kultúrnych aktivitách.
Víkendová tvorivá divadelná dielňa zameraná na hudobné a zvukové vyjadrenie v divadle a filme priniesla mladým martinským divadelníkom veľa inšpirácií. Lektorkami tvorivej dielne boli Mgr.art. Naďa Uherová, ArtD., absolventka Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor Bábkarská tvorba a MMus. Denisa Uherová, absolventka HKU v Utrechte (Holandsko), odbor Hudba a zvukový dizajn. Mladí divadelní nadšenci mali za víkend možnosť zoznámiť sa s podstatou a dôležitosťou hudby v divadle a filme. Naučili sa rozlišovať rôzne divadelné či filmové žánre a hudbu, ktorá je spravidla ich súčasťou. Tak isto sa učili ovládať svoj hlas natoľko, aby dokázali vytvoriť zvukovú kulisu len vďaka nemu. Súčasťou workshopu boli aj cvičenia zamerané na rytmus a rytmiku. Spojením všetkého vznikol ucelený výstup - krátke etudy založené na zvukovom podklade.

Fotogaléria:

 

Rebeka Mikušová

Scénická žatva 2018 – 96. ročník

29.8. – 2.9. 2018 • Martin
Programový plagát

96. Scénická žatva Turčianske kultúrne stredisko v Martine ako spoluorganizátor najstaršieho festivalu neprofesionálneho divadla v Európe.
Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK bolo spoluorganizátorom 96. ročníka Scénickej žatvy, najstaršieho festivalu neprofesionálneho divadla v Európe, ktorý sa uskutočnil v dňoch 29. augusta - 2. septembra 2018 v Martine. Počas festivalu sa predstavili najzaujímavejšie inscenácie a najúspešnejší recitátori z celoštátnych postupových súťaží a prehliadok, ktoré z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky každoročne vyhlasuje Národné osvetové centrum. Neoddeliteľnou súčasťou festivalu boli aj tento rok aktivity pre našich najmenších: detské tvorivé dielne, batolárium i rozprávky na námestí.

Rebeka Mikušová

Detské divadelné improvizácie

31.8. 2018 • Živena Martin
Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo dňa 31. augusta 2018 v priestoroch Živeny v Martine Detské divadelné improvizácie. Podujatie bolo realizované s finančným prispením mesta Martin.
Zámerom Detských divadelných improvizácií je naučiť mladých divadelníkov základy improvizácie, ďalej využiteľné pri rozvoji ich talentu.
Lektorom Detských divadelných improvizácií bol Mgr. art. Juraj Benčík, herec, mím, pedagóg, absolvent Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor Herecká tvorba. Po začiatku workshopu, ktorý bol venovaný rozcvičke zameranej na zoznámenie účastníkov a na kombinovanie zmyslov (napr. obraz vs. zvuk), sa účastníci učili umeniu improvizácie na zadané témy. Vytvárali živé sochy, prehrávali pomocou pohybu notoricky známe rozprávky. Učili sa improvizovať s pomocou hovoreného slova, ale aj bez neho. Okrem praktických precvičovaní sa však na improvizáciu pozreli aj z teoretického hľadiska. Odpovedali si na otázky: „Čo je improvizácia? Ako a kedy ju používame? Má aj improvizovanie nejaké pravidlá? Aké?“
Ďalšie tvorivé stretnutie sa uskutoční v septembri 2018.

Fotogaléria:

 

Rebeka Mikušová

Dielňa tvorivého divadla – Umenie rétoriky a storytellingu

23.6. 2018 od 10.00 h • Živena Martin
Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo dňa 23. júna 2018 v priestoroch Živeny v Martine Dielňu tvorivého divadla (6. ročník), ktorá je v tomto roku realizovaná v rámci projektu kultúrne KLBKO, financovaného z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaného s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Dielňa tvorivého divadla pozostáva z cyklu workshopov/tvorivých divadelných dielní. Zámerom je vzbudiť záujem detí a mládeže o tvorbu vlastnej divadelnej hry a rozšíriť ich obzory nielen o literatúru, ale aj o divadlo. Jednotlivé aktivity sú založené na princípe tvorivosti s cieľom motivovať deti a mládež k vlastnej divadelnej tvorbe a podporiť ich vo vlastných umeleckých a kultúrnych aktivitách.
Sobotňajšia tvorivá divadelná dielňa zameraná na umenie rétoriky a storytellingu priniesla mladým martinským divadelníkom veľa inšpirácie. Lektorkou tvorivej dielne bola Mgr. art. Naďa Uherová, ArtD., absolventka Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor Bábkarská tvorba. Po začiatku dielne, ktorý bol venovaný rozcvičke zameranej na pohybový, ale aj ústny prejav, sa účastníci učili umeniu improvizácie na zadané témy. Snažili sa o sebavedomé vystupovanie a plynulé rozprávanie. Porovnávali vystupovanie slovenských stand-up komikov s umením storytellingu a následne získané vedomosti prenášali do praxe. Záver dielne ukončili zadaním. Divadelníci mali pár minút na to, aby si vytvorili dejovú os krátkeho hororového príbehu, ktorý prostredníctvom novonadobudnutých schopností pútavo rozvádzali ďalej.

Fotogaléria:

 

Rebeka Mikušová

Divadelné predstavenie Maryša (rekonštrukcia)

9.6. 2018 od 18.30 h • SNM v Martine – Múzeum slovenskej dediny
Veselohra v piatich zverstvách organizovaná v rámci XXXIV. ročníka Turčianskych slávností folklóru. Divadelné predstavenie je realizované s finančným prispením Mesta Martin. Spoluorganizátormi podujatia je Združenie turčianskych muzikantov a Štúdio Pivnica.

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

TURČIANSKE JAVISKO 2018

19. – 21.4. 2018 • Slovenské komorné divadlo v Martine
Ideový plagát  •  Programový plagát  •  Tlačová správa  •  Tlačová správa po  •  Výsledky

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo v dňoch 19. – 21. apríla 2018 po tretíkrát krajskú postupovú súťaž a prehliadku neprofesionálneho divadla dospelých a neprofesionálneho divadla mladých Turčianske javisko 2018. Spoluorganizátormi súťaže boli: Slovenské komorné divadlo Martin a Kino Scéna Martin. Podujatie bolo financované z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
V Štúdiu SKD Martin a v Národnom dome ukázalo svoje herecké umenie 12 neprofesionálnych divadelných súborov. V kategórii neprofesionálneho divadla mladých to boli: Divadelný súbor Touch zo Zákamenného, Detský a mládežnícky divadelný súbor EVA z Čadce, Tanečné divadlo Shadow of music pri tanečnom odbore ZUŠ Turčianske Teplice, Detský divadelný súbor Kamarát – Čučoriedky z Martina, Vaša Banda a Divadlo Popolus zo Žiliny, Dramaťáci z Bytče, Divadlo f*ACTOR z Liptovského Petra a Divadelný súbor LUNETRDLO Partizánska Ľupča a Literárno-dramatický odbor SZUŠ RKK. V kategórii neprofesionálneho divadla dospelých sa predstavili: Divadelný súbor J. Vojtaššáka Zákamenné, Divadlo APOSTROP ZUŠ J. L. Bellu Liptovský Mikuláš a Ružomberské neprofesionálne divadlo RosaThea.
Súťažiace divadelné súbory prišli svojou osobnou účasťou podporiť: predsedníčka ŽSK Ing. Erika Jurinová, riaditeľ SKD Martin doc. Mgr. art. František Výrostko, poverená riaditeľka TKS Mgr. Monika Ondrušová a metodička NOC v Bratislave pre neprofesionálne divadlo a literatúru Bc. Lucia Lasičková.
Odborná porota, ktorá hodnotila jednotlivé súťažné inscenácie a viedla rozborové semináre s účastníkmi prehliadky, pracovala v zložení: predseda poroty - Mgr. art. Matej Moško, PhD.; členovia poroty - Ing. arch. Mgr. art. Michal Lošonský, ArtD. a Mgr. art. Maroš Krajčovič.
Divadelné dianie a atmosféru krajskej súťaže dokumentoval denný spravodaj „Kulisár“. Redakčné trio pracovalo v zložení: šéfredaktorka Mgr. art. Zuzana Galková, ArtD.; redakčný tím: Rebeka Mikušová a Eva Gribová.
Prehliadku, s divadelným šarmom jemu vlastným, počas celých troch dní moderoval Mgr. art. Tibor Kubička. K skvelej atmosfére prispeli všetci zúčastnení – účinkujúci aj diváci.
Sprievodnou aktivitou súťaže bola na pôde Kina Scéna tvorivá divadelná dielňa, ktorú viedol už ostrieľaný lektor Mgr. art. Michal Tomasy so svojou lektorskou družinou: Andreou Maronovou, Andreou Myslivcovou a Brigitou Vrábeľovou.
Súčasťou realizačného tímu tohtoročnej súťaže boli aj študentky 3. ročníka Súkromného hudobno-dramatického konzervatória v Martine, ktoré svojou bezprostrednosťou prispeli k príjemnej atmosfére celého podujatia.
Víťazné divadelné súbory budú reprezentovať náš kraj v kategórii dospelých na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke Belopotockého Mikuláš 2018 v Liptovskom Mikuláši (7. – 10. 6. 2018) a v kategórii divadla mladých na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke FEDIM 2018 v Tisovci (1. – 3. 6. 2018).

Fotogaléria:

 

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Maryša (rekonštrukcia)

29. 3. 2018 od 18.00 h • Kultúrny dom v Záturčí
Plagát podujatia

Premiéra divadelného predstavenia v štyroch zverstvách. Hlavný organizátor: Združenie turčianskych muzikantov – ZTUM. Spoluorganizátori: Turčianske kultúrne stredisko v Martine a Štúdio Pivnica.

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

DIEŤA V DIVADLE 2018 – regionálna prehliadka

28.3.2018 • Kultúrny dom v Turčianskych Tepliciach, Partizánska 413/1, Turčianske Teplice
Plagát  •  Propozície  •  Prihláška  •  Tlačová správa  •  Tlačová správa po + výsledky

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo 28. marca 2018 v Kultúrnom dome v Turčianskych Tepliciach regionálnu postupovú súťaž a prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Dieťa v divadle 2018. Spoluorganizátorom podujatia bolo mesto Turčianske Teplice.
Počas prehliadky sa predstavilo 9 detských divadelných súborov z turčianskeho regiónu: Zvedavé motýliky pri MŠ Školská Turčianske Teplice, LDO pri ZUŠ Turčianske Teplice – najmladší, strední, najstarší, Detský divadelný súbor Beníček zo Súkromnej základnej umeleckej školy Kláštor pod Znievom, Detský divadelný súbor Drobátka zo ZUŠ v Martine, Detský divadelný súbor Stredňáci zo ZUŠ v Martine, Deti zo Základnej školy Aurela Stodolu v Martine a Detský divadelný súbor Kľúčik pri Súkromnej základnej umeleckej škole Aurela Stodolu v Martine.
Súťažiacich detských divadelníkov v hľadisku povzbudzovali deti z materských a základných škôl z okresu Turčianske Teplice. Moderátorské a zabávačské umenie predviedli členky mládežníckeho kolektívu Detského divadelného súboru Kamarát z Martina Saška Capová, Katka Kubíková a Lenka Trnková, ktoré svojou bezprostrednosťou nielen vyplnili prestávky medzi stavaním scén jednotlivých predstavení, ale aj zabavili detských divákov.
Ocenenia udeľovala odborná porota v zložení Mgr. art. Anna Homolka-Čitbajová, Mgr. art. Ivana Kovalčíková Halašová a Monika Kajanová.

Fotogaléria:

 

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Turčianske divadelné dni 2018

16. - 17.3. 2018 • Kultúrny dom v Belej-Duliciach
Plagát  •  Tlačová správa •  Propozície  •  Prihláška BM  •  Prihláška FEDIM •  Tlačová správa po

Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých Belopotockého Mikuláš 2018 a neprofesionálneho divadla mladých FEDIM 2018.
Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo v dňoch 16. - 17. marca 2018 v Kultúrnom dome v Belej-Duliciach regionálnu postupovú súťaž a prehliadku neprofesionálneho divadla dospelých a neprofesionálneho divadla mladých Turčianske divadelné dni 2018. Spoluorganizátorom podujatia bola Obec Belá-Dulice.
Do súťaže Turčianske divadelné dni 2018 sa prihlásili v kategórii dospelých DS „Za Váhom“ Lipovec a DS VOD-a z Vrútok. V kategórii mladých súťažili DDS Kamarát z Martina (skupiny Žubrienky, Pyrane a Čučoriedky) a Tanečné divadlo Shadow of music, ktoré pracuje pri tanečnom odbore ZUŠ Turčianske Teplice. Ocenenia udelila odborná porota v zložení Mgr. art. Zuzana Galková, ArtD., Mgr. art. Martina Mašlárová a Martin Zachar. Postupujúce divadelné súbory budú reprezentovať náš región na krajskej súťažnej prehliadke Turčianske javisko 2018, ktorá sa uskutoční v dňoch 19. – 21. apríla 2018 v Slovenskom komornom divadle v Martine.

Fotogaléria:

 

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Dielňa tvorivého divadla 2017 – záverečná prezentácia

25.11. 2017 o 16.00 h • Sála Obecného úradu na Bystričke
Bulletin  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo dňa 25. novembra 2017 o 16.00 h v sále Obecného úradu na Bystričke záverečnú prezentáciu 5. ročníka projektu Dielňa tvorivého divadla (ďalej len DTD). Projekt bol financovaný z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
„Na tohtoročnej tvorivej dielni sme sa spolu s jej účastníkmi venovali rozvíjaniu ďalších umeleckých zložiek, s ktorými sa v rámci tvorby divadelnej inscenácie môžu stretnúť. Jednotlivé tvorivé dielne sme zameriavali na témy tanec a divadlo, hudba a divadlo, storytelling a nový cirkus, akrobacia a umelecký šerm. V každej sme spoločne s jej účastníkmi hravou formou rozvíjali ich talent a kreativitu, a tiež ich telesné a umelecké zručnosti. Spoluprácu s mladými divadelníkmi hodnotím veľmi pozitívne a aj spätná väzba od nich samotných i lektoriek participujúcich na projekte bola po jednotlivých dielňach veľmi pozitívna,“ píše garantka a zároveň i lektorka projektu Naďa Uherová. Ďalšími lektorkami projektu boli hudobníčka a filmová zvukárka Denisa Uherová, bábkoherečky a akrobatky Mgr. art. Lenka Švolíková a Mgr. art. Helena Škovierová.
Na záverečnej prezentácii mladí herci prostredníctvom krátkych pohybovo-hudobných etúd a autorských textov predviedli, čo sa počas jednotlivých workshopov naučili. Prezentáciou sprevádzala Naďa Uherová. Sálu Obecného úradu na Bystričke zaplnili rodičia i kamaráti prezentujúcich účastníkov projektu, ktorí svojim potleskom ocenili pokroky mladých ochotníkov.
Turčianske kultúrne stredisko v Martine plánuje v projekte Dielňa tvorivého divadla pokračovať aj v roku 2018. Tematicky bude projekt zameraný na verbálne a nonverbálne divadlo. Zámerom ďalších dielní bude posúvať účastníkov vpred k ďalšiemu umeleckému a osobnostnému rastu, rozvíjať ich talent klasickými, ale i novými metódami s použitím súčasnej dostupnej technológie.

Fotogaléria:

 

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Dielňa tvorivého divadla – Storytelling

21. 10. 2017 • Sála Obecného úradu Bystrička
Tvorivá divadelná dielňa zameraná na rozprávanie príbehu v hereckom prejave. Projekt Dielňa tvorivého divadla je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Dielňa tvorivého divadla – Cirkus a šerm v divadle

30. 9. – 1. 10. 2017 • Telocvičňa Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine
Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja realizovalo v dňoch 30. septembra a 1. októbra 2017 v priestoroch Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine tvorivú divadelnú dielňu v rámci 5. ročníka projektu Dielňa tvorivého divadla.
Projekt je financovaný z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Dielňa tvorivého divadla (ďalej len DTD) pozostáva z cyklu workshopov/tvorivých divadelných dielní. Zámerom projektu je vzbudiť záujem detí a mládeže o tvorbu vlastnej divadelnej hry a rozšíriť ich obzory nielen o literatúru, ale aj o divadlo. Aktivity projektu sú založené na princípe tvorivosti s cieľom motivovať deti a mládež k vlastnej divadelnej tvorbe a podporiť ich vo vlastných umeleckých a kultúrnych aktivitách.
Atmosféru tvorivého víkendu približuje Mgr. art. Naďa Uherová, ArtD, garantka projektu: „Víkendová tvorivá divadelná dielňa zameraná na umenie nového cirkusu a javiskový pohyb priniesla mladým martinským divadelníkom veľa inšpirácie. Po úvodnej prednáške o žánri Nový cirkus sme sa pod odborným lektorským vedením Mgr.art. Heleny Škovierovej a Mgr.art. Lenky Švolíkovej z o.z. Cirkus-kus učili rôzne techniky z tohto umenia. Prvý deň sme sa venovali technikám: žonglovanie, chodenie po lane - slackline, točenie pójok na ohňovú šou, krútenie taniera na paličke - flower-stick. Poobede sme sa zamerali na prácu s telom - acrobalance s partnerom a na prácu s ťažiškom vlastného tela. Na druhý deň sme už pokročili k stavaniu tzv. pyramíd z našich tiel a naučili sme sa aj rôzne techniky pádov a divadelných bitiek. Záver dielne sme ukončili zadaním a naši divadelníci vytvorili 2 krátke etudy na tému "láska a nenávisť", v ktorých využili všetky prvky a techniky, ktoré sa počas víkendu naučili.“

Fotogaléria:

 

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

SCÉNICKÁ ŽATVA 2017 – 95. ročník

25. – 29.8. 2017 • Štúdio SKD, Divadelné námestie, Národný dom, DO Strojár Martin
Programový plagát podujatia

95. ročník súťaží slovenských divadelných súborov a prehliadku s medzinárodnou účasťou - SCÉNICKÁ ŽATVA 2017. Toto významné podujatie už roky napomáha uchovávať kultúrne hodnoty a dedičstvo divadelníkov na Slovensku. Aj tohto roku bol pre divákov i odbornú verejnosť pripravený bohatý program. Vystúpenia divadelných súborov, tvorivé divadelné dielne, odborné semináre, tvorivé dielne pre deti, vystúpenia hudobníkov, diskusie – to všetko mohli účastníci zažiť v dňoch 25. - 29. augusta 2017 v Martine.

DDS Kamarát – Konkurz pre deti a mládež

28.8. 2017 od 14:00 h do 17:00 h • pred budovou TKS v Martine
Plagát  •  Tlačová správa

Detský divadelný súbor Kamarát pôsobiaci pri Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Miestnom odbore Živeny v Martine uskutočnil „Konkurz“ na prijatie nových členov v 51. sezóne Detského divadelného súboru Kamarát, najstaršieho detského divadelného súboru na Slovensku. Konkurz pre deti a mládež vo veku od 10 do 20 rokov sa uskutočnil v pondelok 28. augusta 2017 v čase od 14:00 h do 17:00 h pred budovou Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. V prípade nepriaznivého počasia sa konkurz uskutoční v priestoroch Centra Živeny v Martine. Podmienkami konkurzu bol prednes poézie alebo prózy podľa vlastného výberu, prezentácia spevu ľudovej alebo pop piesne podľa vlastného výberu a improvizácia na tému zadanú porotou.

Dvojdnie Kamaráti kamarátom

7. 7. 2017 • Mestská scéna Martin
8. 7. 2017 • Dom odborov Strojár Martin

Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Združenie priateľov Detského divadelného súboru Kamarát pri Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Miestny odbor Živeny v Martine a mesto Martin zorganizovali pre priaznivcov detského ochotníckeho divadla dvojdnie s názvom „Kamaráti kamarátom“ pri príležitosti 50. výročia vzniku DDS Kamarát, najstaršieho detského divadelného súboru na Slovensku.
Dvojdnie odštartovala začiatkom letných prázdnin, vo štvrtok 6.7.2017 Živá pozvánka po martinskej pešej zóne, po ktorej v piatok 7.7.2017 pokračoval Divadelný maratón v sále Kino Scény v Martine. V mene organizátorov ho otvorila predsedníčka Združenia priateľov DDS Kamarát a metodička TKS v Martine Mgr. Libuše Poloncová. S činnosťou a polstoročnou tvorbou súboru divákov oboznámila jeho súčasná vedúca Mgr. Eva Benčíková. Sprievodné slovo divadelného maratónu zabezpečovala Bc. Dana Rusnáková.
V úvode sa predstavil hosť Kamarátov - Detský divadelný súbor Drobátka z Martina známou rozprávkou O dvanástich mesiačikoch, za ktorú získal 3. miesto na celoslovenskej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti v Šali. Rozprávka potešila a zabavila nie len detského, ale aj dospelého diváka. Na oslavách 50. narodenín martinského Kamaráta nemohol chýbať najväčší kamarát súboru - Detský divadelný súbor Brnkadla z Brna, s ktorým Martinčanov spájajú silné priateľstvá, trvajúce takmer 20 rokov. Najprv sa predstavili hrou Naše Boženka, zo života spisovateľky Boženy Němcovej. Po nej mládežnícka skupina Pyrane odpremiérovala autorskú detektívnu hru Manko. Záver piatkového Divadelného maratónu opäť patril DDS Brnkadla a ich hre Zůstanu jen já, v ktorej predstavili divadelnú koláž o strachu v našich životoch od detstva po dospelosť.

Dvojdnie Kamaráti kamarátom vyvrcholilo v sobotu 8.7.2017 o 15:30 h v Dome odborov Strojár slávnostným otvorením osláv 50. výročia vzniku DDS Kamarát. Večer vo foyer Strojára otvorila riaditeľka TKS v Martine Mgr. Nataša Petrová, kde bola inštalovaná výstava fotografií a dokumentov o DDS Kamarát za uplynulých 50. rokov. O pár minút neskôr sa začala premiéra autorskej divadelnej hry Koralína a jej trinásta komnata. Deti i mládežníci súboru divákom rozpovedali príbeh tínedžerky Koralíny, ktorej rodičia neustále pracujú a na svoju dcéru nemajú čas. Hru súbor nacvičil pod vedením režiséra a scénografa DDS Kamarát Branislava Benčíka.
Po krátkej pauze nasledoval galaprogram venovaný polstoročnici vzniku najstaršieho detského divadelného súboru na Slovensku. Moderátormi boli manažér SKD v Martine a bývalý člen DDS Kamarát Mgr. art. Tibor Kubička, bývalá členka Kamaráta Mgr. art. Barbora Marcinová a súčasná členka súboru Rebeka Démuthová. V úvode galaprogramu predseda ŽSK Ing. Juraj Blanár udelil DDS Kamarát významné ocenenie Litteras Memoriales za dlhoročné pôsobenie a aktívnu tvorivú činnosť. Ďalšie významné ocenenie Cenu mesta Martin udelil divadelnému súboru viceprimátor Mgr. Imrich Žigo.
V galaprograme účinkovali bývalí i súčasní členovia DDS Kamarát a spolu so zakladateľkou a bývalou umeleckou vedúcou súboru Mgr. Emíliou Hajdúchovou a súčasnou umeleckou vedúcou Mgr. Evou Benčíkovou zaspomínali na najúspešnejšie divadelné hry, akými boli napríklad Dorotka a jej kamaráti, Emil a detektívi, Robin Hood, Život Mony Lísy, Pipi z našej ulice či Malý veľký princ. Na záver sa súčasní členovia predstavili palicovou etudou z projektu Turčianskeho kultúrneho strediska „Dielňa tvorivého divadla“, ktorou naznačili budúce smerovanie svojho súboru. Od jeho 51. sezóny ho Martinčania budú môcť pravidelne vídavať v zrenovovanej divadelnej sále Živeny.
Podujatie finančne podporili Žilinský samosprávny kraj, ECCO Slovakia a Ecohome Services spol. s.r.o.
Dôvetok:
Detský divadelný súbor Kamarát má na svojom konte obdivuhodné, nepretržité, polstoročné pôsobenie aktívnej účasti v kultúrnom živote mesta Martin i v amatérskom divadle na Slovensku. Založila ho a 45 rokov viedla jeho umelecká vedúca a režisérka pani Emília Hajdúchová. Divadelný súbor v súčasnosti pracuje pod vedením Evy Benčíkovej. Jeden spoločný Kamarát má v súčasnej dobe dva súbory: vo veku 9 – 14 rokov sú to Žubrienky. Pod druhým, umeleckým menom Pyrane, pôsobia na ochotníckom divadelnom javisku Kamaráta tvoriví mladí vo veku 16 – 20 rokov.

Fotogaléria:

 

Mgr. Libuše Poloncová

Dielňa tvorivého divadla – Hudba v divadle

24. 6. 2017 od 10.00 h • Klubové priestory TKS Martin
Tvorivá divadelná dielňa zameraná na vytváranie zvukov a atmosfér do divadelných scén. Projekt Dielňa tvorivého divadla bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

TURČIANSKE JAVISKO 2017

20. – 22.4. 2017 • Štúdio Slovenského komorného divadla Martin
Ideový plagát  •  Programový plagát  •  Tlačová správa  •  Tlačová správa záver  •  Výsledková listina

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo v dňoch 20. – 22. apríla 2017 po druhýkrát krajskú postupovú súťaž a prehliadku amatérskeho divadla dospelých a divadla mladých Turčianske javisko 2017. Spoluorganizátormi súťaže boli: Slovenské komorné divadlo Martin a Mestská scéna Martin. Podujatie bolo financované z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Na doskách Štúdia SKD Martin ukázalo svoje divadelné umenie 7 amatérskych divadelných súborov. V kategórii divadla mladých to boli: Shadow of music pri TO ZUŠ Turčianske Teplice, Vaša Banda Žilina a f*ACTOR Liptovský Peter. V kategórii amatérskeho divadla dospelých sa predstavili: Námestovský ochotnícky súbor NOS, Divadlo APOSTROP ZUŠ J. L. Bellu v Liptovskom Mikuláši, Ružomberské neprofesionálne divadlo RosaThea a divadelný súbor VOD-a Martin.

Odborná porota, ktorá hodnotila jednotlivé súťažné inscenácie a viedla rozborové semináre s účastníkmi prehliadky pracovala v zložení: predseda poroty - Mgr. art. Maroš Krajčovič; členovia poroty - Mgr. art. Matej Moško, PhD. a Ing. arch. Mgr. art. Michal Lošonský.
Divadelné dianie a atmosféru krajskej súťaže dokumentoval denný spravodaj „Kulisár“. Trojčlenná redakčná „úderka“ pracovala v zložení: šéfredaktorka Mgr. art. Zuzana Galková, ArtD.; redakčný tím: Rebeka Mikušová a Jakub Janotík.
Prehliadku počas celých troch dní moderoval Mgr. art. Tibor Kubička.
Sprievodnou aktivitou súťaže bola na pôde Mestskej scény Martin tvorivá divadelná dielňa, ktorú viedla skúsená dvojica lektorov, kolegov z Mestského divadla v Žiline, Mgr. art. Michal Tomasy a Mgr. art. Michal Koleják.
Víťazné divadelné súbory budú reprezentovať náš kraj v kategórii dospelých na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke Belopotockého Mikuláš 2017, ktorá sa bude konať v dňoch 8. – 11. júna 2017 v Liptovskom Mikuláši a v kategórii divadla mladých na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke FEDIM, ktorá sa bude konať v dňoch 2. – 4. júna 2017 v Tisovci.

Fotogaléria:

 

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Dieťa v divadle 2017

23.3. 2017, Kultúrny dom v Turčianskych Tepliciach
Propozície a prihláška

Dieťa v divadle

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo 23.3.2017 v Kultúrnom dome v Turčianskych Tepliciach regionálnu postupovú súťaž a prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Dieťa v divadle 2017. Spoluorganizátorom podujatia bolo mesto Turčianske Teplice.
Počas prehliadky sa predstavili 4 detské divadelné súbory z turčianskeho regiónu: LDO pri ZUŠ Turčianske Teplice, Detský divadelný súbor Drobátka z Martina, Detský divadelný súbor Leporeláčik z Martina a Detský divadelný súbor Beníček z Beníc.
Súťažiacich detských divadelníkov v hľadisku povzbudzovali deti z materských a základných škôl z okresu Turčianske Teplice. Moderátorské a zabávačské umenie predviedli členky mládežníckeho kolektívu Detského divadelného súboru Kamarát z Martina Nasťa Krištofová a Katka Kubíková, ktoré svojou bezprostrednosťou nielen vyplnili prestávky medzi stavaním scén jednotlivých predstavení, ale aj zabavili detských divákov. Odborná porota pracovala v zložení Mgr. art. Ľubomíra Krkošková, Mgr. art. Ivana Kovalčíková Halašová a Mgr. art. Tibor Kubička. Víťazné detské divadelné súbory budú reprezentovať náš región na krajskej prehliadke Detský divadelný medveď, ktorá sa uskutoční v dňoch 11. - 12. apríla 2017 v Bábkovom divadle v Žiline.

Fotogaléria:

 

Mgr. Libuše Poloncová

Turčianske divadelné dni 2017

17. – 18.3. 2017, Kultúrny dom v Belej-Duliciach
Propozície  •  Prihláška  •  Tlačová správa + výsledky

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo 17. marca 2017 regionálnu postupovú súťaž a prehliadku amatérskeho divadla dospelých a divadla mladých Turčianske divadelné dni 2017. Súťaž v tomto roku prebehla ambulantnou formou, čo znamená, že porota navštívila súťažiace divadelné súbory na ich domovskej pôde. Do súťaže Turčianske divadelné dni 2017 sa zapojili za okres Martin v kategórii amatérskeho divadla dospelých: DS VOD-a Martin a za okres Turčianske Teplice v kategórii divadla mladých: Shadow of music pri ZUŠ Turčianske Teplice a Literárno-dramatický odbor pri ZUŠ Turčianske Teplice. Odborná porota v zložení Mgr. art. Martina Mašlárová, Mgr. art. Zuzana Galková, ArtD. a Mgr. art. Naďa Uherová, ArtD. rozhodla o postupujúcich ochotníckych divadelných súborochg, ktoré budú reprezentovať náš región na krajskej súťažnej prehliadke Turčianske javisko 2017, ktorá sa uskutoční v dňoch 20. – 22. apríla 2017 v Štúdiu Slovenského komorného divadla v Martine.

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Fotogaléria:

 

Soirée s tetou Milkou

24.2. 2017 o 17.00 h • Živena Martin
Divadelná oslava pri príležitosti 85. narodenín Emílie Hajdúchovej, pedagogičky a takmer päťdesiat rokov vedúcej Detského divadelného súboru Kamarát.

Dielňa tvorivého divadla – záverečná prezentácia

16.2. 2017 o 17.00 h • Živena Martin
Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja realizovalo dňa 16. februára 2017 v priestoroch Živeny v Martine záverečnú prezentáciu 4. ročníka projektu Dielňa tvorivého divadla. Projekt bol financovaný z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Projektové aktivity Dielne tvorivého divadla pozostávali zo štyroch workshopov, ktoré sa uskutočnili v priebehu mesiacov september – november 2016 a január 2017 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine a v Centre Živeny v Martine. Účastníkmi projektu boli deti a mládež zo základných a stredných škôl v regióne. Garantkou a zároveň aj lektorkou projektu bola dramaturgička a režisérka Mgr. art. Naďa Uherová, ArtD. Projektových aktivít bola účastná aj Mgr. Eva Benčíková, vedúca DDS Kamarát z Martina, ktorá svojou prítomnosťou a dlhoročnými skúsenosťami s prácou s detskými hercami dodávala workshopom materinský divadelný punc. Záverečné stretnutie DTD bolo venované prezentácii divadelno-výtvarných koláží autorských etúd účastníkov projektu. Mladí herci predviedli, čo sa naučili počas jednotlivých workshopov: prácu s rôznymi rekvizitami ako bambusové palice a molitanové kocky, divadelné miniatúry tieňového divadla s pomocou meotaru a vlastnoručne vyrobených plošných bábok a divadelnú etudu „Stvorenie sveta“, kde divákom ukázali prácu s rekvizitami vyrobenými z novinového papiera a s igelitom. Prezentáciou autorských koláží DTD prítomných sprevádzala lektorka projektu Mgr. art. Naďa Uherová, ArtD.
Dielňa tvorivého divadla však nekončí. Turčianske kultúrne stredisko v Martine získalo aj v tomto roku dotáciu z Fondu na podporu umenia a bude v divadelných workshopoch pre mladých záujemcov o toto umenie pokračovať.

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Fotogaléria:

 

Dielňa tvorivého divadla

19.11. 2016 od 10.00 h • Klubové priestory TKS, Martin
Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja realizovalo dňa 19. novembra 2016 v klubových priestoroch TKS tvorivú divadelnú dielňu v rámci 4. ročníka projektu Dielňa tvorivého divadla. Projekt je financovaný z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Dielňa tvorivého divadla pozostáva z cyklu workshopov/tvorivých divadelných dielní. Zámerom projektu je vzbudiť záujem detí a mládeže o tvorbu vlastnej divadelnej hry a rozšíriť ich obzory nielen o literatúru, ale aj o divadlo. Aktivity projektu sú založené na princípe tvorivosti s cieľom motivovať deti a mládež k vlastnej divadelnej tvorbe a podporiť ich vo vlastných umeleckých a kultúrnych aktivitách.
„Na tretej tvorivej divadelnej dielni sme pokračovali v rozvíjaní scénografických zručností a učili sme sa vytvoriť rôzne atmosféry v divadelnom priestore. Vysvetlili sme si, ktoré prvky tvoria atmosféru a na jednoduchých zadaniach sme si to vyskúšali v praxi. Následne sme hravým spôsobom pracovali s ďalším materiálom - bambusovými palicami a skúmali sme rôzne možnosti, ktoré nám tento materiál ponúkal. Výsledkom tvorivej dielne bola krátka abstraktná etuda s hudbou, v ktorej sme voľne, na základe asociácii, poprepájali jednotlivé, vizuálne zaujímavé, výtvory“ – hovorí Mgr. art. Naďa Uherová, ArtD, garantka a zároveň aj lektorka projektu.
Ďalšie tvorivé stretnutie sa uskutoční 18. januára 2017.

Fotogaléria:

 

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Dielňa tvorivého divadla
Workshop s Mgr. art. Naďou Uherovou, ArtD.

8.10.2016 od 10.00 h • Klubové priestory TKS, Martin
Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja realizovalo v dňoch 24. septembra 2016 a 8. októbra 2016 v klubových priestoroch TKS tvorivé divadelné dielne v rámci 4. ročníka projektu Dielňa tvorivého divadla. Projekt je financovaný z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Dielňa tvorivého divadla (ďalej len DTD) pozostáva z cyklu workshopov/tvorivých divadelných dielní. Cieľom projektu DTD je kvalitné a efektívne využívanie voľného času detí a mládeže s dôrazom na predchádzanie a eliminovanie sociálno-patologických javov, podporovanie a rozvíjanie ich kreativity, komunikácie, vnímania a myslenia. Zámerom projektu je vzbudiť záujem detí a mládeže o tvorbu vlastnej divadelnej hry a rozšíriť ich obzory nielen o literatúru, ale aj o divadlo. Aktivity projektu sú založené na princípe tvorivosti s cieľom motivovať deti a mládež k vlastnej divadelnej tvorbe a podporiť ich vo vlastných umeleckých a kultúrnych aktivitách.
Lektorkou tvorivých dielní bola Mgr.art. Naďa Uherová, ArtD. absolventka Vysokej školy múzických umení v Bratislave, odbor Bábkarská tvorba.
V priebehu prvých dvoch divadelných dielní sa mladí divadelníci oboznámili s dejinami divadla, divadelnej scénografie, s prvkami, z ktorých sa skladá javisko a s prácou scénografa v súčasnosti. Teoretické poznatky lektorka doplnila obrazovo-zvukovými ukážkami vybraných divadelných inscenácií. Tieňové divadlo, história tieňových bábok v Indii až po súčasné technologické a výtvarné možnosti inscenovania tieňového divadla bola ďalšia zaujímavá divadelná téma, ktorú si mohli účastníci vyskúšať aj v praxi. Vyrobením tieňových pohyblivých bábok si vyskúšali možnosti hrania cez meotar a tiež si ukázali aj iné možnosti práce s ním (vytváranie atmosfér – voda a farebné tuše, piesok, farebné fólie a pod.) Ďalšou praktickou činnosťou divadelnej dielne bola práca s materiálmi ako sú papier, noviny, igelit, fólia a pod., z ktorého účastníci vytvorili konkrétne prostredie a bábky. Na základe predlohy stvorenia sveta doplnenej hudobným podmazom deti vytvorili výtvarno-pohybovú etudu o stvorení sveta od veľkého tresku až po zrod prvých ľudí.
Ďalšie tvorivé stretnutie sa uskutoční 19. novembra 2016.

Fotogaléria:

 

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Turčianske javisko 2016

14.– 16.4.2016 • Štúdio SKD Martin
Plagát  •  Program  •  Propozície  •  Tlačová správa  •  Výsledková listina  •  Tlačová správa – po

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo 14. - 16. apríla 2016 krajskú postupovú súťaž a prehliadku amatérskeho divadla dospelých a divadla mladých Turčianske javisko 2016. Na prehliadku postúpilo 14 ochotníckych divadelných súborov z regiónov Turiec, Liptov, Orava, Kysuce a Žilina, z ktorých 8 súťažilo v kategórii amatérskeho divadla dospelých a 6 v kategórii amatérskeho divadla mladých. Spoluorganizátormi súťaže boli: Slovenské komorné divadlo v Martine a Mestská scéna Martin. Podujatie bolo financované z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Počas troch súťažných dní sa predstavili: D-EFEKT Dubové, Divadelný súbor pri OcÚ a MO Matice slovenskej v Belej – Duliciach, Divadelný súbor „Za Váhom“ Lipovec, Divadlo APOSTROP ZUŠ J. L. Bellu Liptovský Mikuláš, Divadlo f*ACTOR Liptovský Peter, Atak 9 Dovalovo, Divadlo GASPAREGO Liptovský Mikuláš, Divadelný súbor ŠAPO Ploštín, PLIAGA pri ZUŠ Nižná a Gymnáziu Tvrdošín, Námestovský ochotnícky súbor NOS, Divadelný súbor Jána Palárika Čadca, Detský a mládežnícky divadelný súbor EVA Čadca, Terchovské národné divadlo a Vaša Banda Žilina. V rámci sprievodného programu sa uskutočnili tvorivé divadelné dielne na pôde Mestskej scény Martin.
Odborná porota, ktorá hodnotila jednotlivé súťažné predstavenia a viedla rozborové semináre s účastníkmi prehliadky pracovala v zložení: predseda poroty Mgr. art. Matej Moško, členovia poroty Mgr. art. Martina Mašlárová a Mgr. art. Maroš Krajčovič.
Víťazné divadelné súbory budú reprezentovať náš kraj na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke Belopotockého Mikuláš 2016, ktorá sa bude konať v Liptovskom Mikuláši v dňoch 9. - 11. júna 2016.
Prehliadka sa uskutočnila v Štúdiu SKD Martin a bola prístupná aj širokej verejnosti.
Výsledky súťaže nájdete vo Výsledkovej listine.

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Fotogaléria:

 


Dieťa v divadle 2016

23.3.2016 o 9.00 h (prehliadka) • KD v Turčianskych Tepliciach
Propozície a prihláška  •  Tlačová správa a výsledky

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo 23. marca 2016 v Kultúrnom dome v Turčianskych Tepliciach regionálnu postupovú súťaž a prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Dieťa v divadle 2016. Spoluorganizátorom podujatia bolo mesto Turčianske Teplice.
Počas prehliadky sa predstavili 3 detské divadelné súbory z turčianskeho regiónu: SúZUŠ ul. Aurela Stodolu Martin – súbor Kľúčik, Detský divadelný súbor Kamarát B – skupina Žubrienky z Martina a LDO pri ZUŠ Turčianske Teplice.
Súťažiacich detských divadelníkov v hľadisku povzbudzovali deti zo základných škôl z okresu Turčianske Teplice. Moderátorské a zabávačské umenie predviedli členky Detského divadelného súboru Kamarát (A-skupina Pirane) z Martina: Dominika Benčíková, Lucia Letrichová a Nastasia Krištofová, ktoré svojou bezprostrednosťou nielen vyplnili prestávky medzi striedaniami a stavaním scén jednotlivých súťažiacich, ale aj zabavili detských divákov.
Odborná porota v zložení Mgr. art. Maroš Krajčovič, Mgr. art. Anna Čičmancová a Bc. Matúš Šťastniak udelila ocenenia, ktoré nájdete v Tlačovej správe.

Fotogaléria:

 

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Turčianske divadelné dni 2016

18.- 19.3. 2016 (prehliadka) • KD v Belej-Duliciach
Propozície  •  Prihláška  •  Plagát  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo 19. marca 2016 regionálnu postupovú súťaž a prehliadku amatérskeho divadla dospelých a amatérskeho divadla mladých Turčianske divadelné dni 2016. Spoluorganizátorom podujatia bola Obec Belá-Dulice.
Do súťaže Turčianske divadelné dni 2016 sa zapojili za okres Martin: DS Za Váhom Lipovec, DS pri OcÚ a MO Matice slovenskej v Belej – Duliciach, pani Bibiána Kuštárová a DDS Kamarát z Martina – A skupina Pirane. Okres Turčianske Teplice reprezentoval DS D – EFEKT Dubové.
Odborná porota v zložení Mgr. Mgr. art. Miloslav Juráni, Mgr. art. Zuzana Galková, ArtD. a Mgr. art. Ivana Halašová udelila ocenenia, ktoré nájdete v Tlačovej správe.

Fotogaléria:

 

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Dielňa tvorivého divadla

12.9. – 7.11. 2015 • Klubové priestory TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Bulletin  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo v dňoch 12. septembra 2015 a 7. novembra 2015 v klubových priestoroch TKS tvorivé dielne v rámci 3. ročníka projektu Dielňa tvorivého divadla. Projekt vznikol s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Žilinského samosprávneho kraja.
V treťom ročníku projektu Dielňa tvorivého divadla si účastníci projektu stanovili náročnú úlohu – vytvoriť dramatické texty odrážajúce život súčasnej generácie detí a mládeže, navyše cez vykreslenie jednotlivých postáv s jasnou typológiou v slovnom prejave, kostýme, rekvizitách a pod.
Východiskom a hlavným zdrojom poznania zúčastnených detí boli tvorivé dielne s Mgr. art. Naďou Uherovou, ArtD. zamerané predovšetkým na širokú škálu abecedy hereckej tvorby, v rámci ktorej si osvojovali psychotechniky - umenie predstavovania, prežívania, javiskovej pozornosti a osvojovali si procesy stelesňovania postavy. Postupne tak vznikali spolu s postavami aj situácie, monológy resp. dialógy.
Vyvrcholením projektu bola 21. novembra 2015 v sále Obecného úradu na Bystričke prezentácia dvoch autorských inscenácií, ktoré vznikli počas projektu.
Titul MY zo 6. H je výsledkom práce prvej skupiny účastníkov Dielne tvorivého divadla. Hlavným cieľom inscenácie bolo ukázať žiakov triedy 6.H čo najvernejšie (sú v nej vzorňáci i lajdáci, učeniachtiví i lenivci, dominantní vodcovia i šikanovaní...) so všetkým, čo k inscenovaniu dramatického tvaru patrí.
„Jednoaktovka Stratená je potvrdením výrazného pozitívneho posunu účastníkov projektu, ktorým tvorivé dielne umožnili zdokonaliť sa v tvorbe etúd, uchopení postavy a jej stvárnení, v javiskovej reči i pohybe, v schopnosti improvizovať a projektovať. Je potvrdením naplnenia zámerov a cieľov organizátora projektu - Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.“ – takto hodnotí výslednicu tretieho ročníka Dielne tvorivého divadla v druhej skupine lektorka Mgr. Eva Benčíková.

Fotogaléria:

 

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

XI. ročník ULICA FEST
Sprievodné podujatie Scénickej žatvy 2015

26. 8. - 30. 8. 2015 • Divadelné námestie v Martine
Plagát podujatia  •  Bulletin  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo v dňoch 26. – 30. augusta 2015 na Divadelnom námestí v Martine už XI. ročník podujatia ULICA FEST, ktoré bolo sprievodným programom súťažnej prehliadky slovenských divadelných súborov Scénická žatva 2015. ULICA FEST finančne podporili Ministerstvo kultúry SR, Mesto Martin a Žilinský samosprávny kraj.
Vystúpením Bábkového súboru OFINA z Ružomberka s inscenáciou „Ako išlo vajce na vandrovku“ začal v stredu 26. augusta 2015 päťdňový festival venovaný divadlu, tancu a tvorivým dielňam pre deti priamo na ulici - medzi ľuďmi.
Každý deň v popoludňajších hodinách dievčatá z Detského divadelného súboru KAMARÁT z Martina (ďalej len DDS KAMARÁT), pôsobiaceho pri Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine, pozývali občanov mesta Martin na jednotlivé divadelné predstavenia ULICA FEST, ale súčasne aj na predstavenia Scénickej žatvy konané v SKD Martin. Mladým divadelníkom počasie prialo a v centre mesta rozdávali bulletiny s programom oboch podujatí.
Vo štvrtok 27. augusta 2015 sa predstavilo Divadlo BABSCÉNUS z Martina s hrou „Bramborová komédia“, ktorá zabavila nielen detské, ale i dospelé publikum.
Piatok 28. august 2015 patril tancu. Dievčatá z Tanečného klubu DEEP z Martina predviedli tanečné choreografie v štýle hip-hop a tanečná skupina Shakers DC z Martina ukázala nielen svoje tanečné umenie, ale pod moderátorskou taktovkou Adama Kmeťa roztancovala na Divadelnom námestí aj odvážlivcov, ktorí sa priamo na mieste mohli naučiť nové tanečné prvky a štýly.
V sobotu 29. augusta 2015, sa na pódiu predstavili deti z DDS KAMARÁT z Martina so svojou autorskou hrou „PIPI“, čím zavŕšili tohtoročný divadelný a tanečný maratón na ulici.
Každý deň – od stredy do nedele – boli na námestí pripravené tvorivé dielne pre deti, ktoré si mohli vymaľovať divadelné masky, škrabošky a rôzne obrázky podľa vlastnej fantázie.

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Fotogaléria:

 

Dielňa tvorivého divadla

26.5. a 23.6. 2015 • Klubové priestory TKS v Martine
Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja realizovalo v dňoch 26. mája 2015 a 23. júna 2015 v klubových priestoroch TKS tvorivé dielne v rámci 3. ročníka projektu Dielňa tvorivého divadla. Projekt vznikol s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Žilinského samosprávneho kraja.
Dielňa tvorivého divadla (ďalej len DTD) pozostáva z cyklu workshopov/tvorivých dielní, do ktorých sa môžu zapojiť deti zo základných, prípadne stredných škôl v Martine. Cieľom projektu DTD je kvalitné a efektívne využívanie voľného času detí a mládeže s dôrazom na predchádzanie a eliminovanie sociálno-patologických javov, podporovanie a rozvíjanie ich kreativity, komunikácie, vnímania a myslenia. Zámerom projektu je vzbudiť záujem detí a mládeže o tvorbu vlastnej divadelnej hry a rozšíriť ich obzory nielen o literatúru, ale aj o divadlo. Aktivity projektu sú založené na princípe tvorivosti s cieľom motivovať deti a mládež k vlastnej divadelnej tvorbe a podporiť ich vo vlastných umeleckých a kultúrnych aktivitách.
V priebehu prvých dvoch divadelných dielní sa mladí divadelníci oboznámili s rečou tela, mimikou a gestikuláciou. Vysvetlili si význam jednotlivých gest, výrazov tváre či postojov tela, vyskúšali si ich použitie v divadelnej praxi a zamerali sa aj na základné charakterové črty štyroch základných typov osobnosti, ktorých odlišné konanie skúmali v modelových situáciách.
Lektorkou tvorivých dielní je ArtD. Naďa Uherová, absolventka Vysokej školy muzických umení v Bratislave, odbor Bábkarská tvorba.
Ďalšie tvorivé stretnutia sa uskutočnia v septembri a októbri 2015.

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Fotogaléria:

 

Putovania za kultúrami

21.4.2015 od 8.00 do 12.00 h • Mestská scéna Martin
Prezentácie pre žiakov Obchodnej akadémie predstavujúce rôzne kúty našej planéty.
Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Turčianski ochotníci nesklamali!

(16. – 19.4. 2015 • Dom kultúry v Liptovskom Mikuláši)
Tlačová správa

V dňoch 16. – 19. apríla 2015 sa v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši uskutočnil 41. ročník krajskej postupovej súťaže a prehliadky amatérskeho divadla dospelých a divadla mladých - BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ.
Súťaže sa zúčastnilo 11 amatérskych divadelných súborov zo Žilinského kraja, medzi ktorými nechýbali ani Turčania: Divadelný súbor Pišinger z Bystričky a Divadelný súbor pri OcÚ a MO Matice Slovenskej v Belej-Duliciach v kategórii dospelých a Detský divadelný súbor Kamarát pri Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine v kategórii mladých.
Na postup na celoslovenskú prehliadku EXIT 2015, ktorá a uskutoční 18. – 20. júna 2015 v Levoči bol z 1. miesta odporučený Divadelný súbor PIŠINGER z Bystričky s inscenáciou hry Ivana Bukovčana Kým kohút nezaspieva v réžii Zuzany Galkovej. Ani Beľanci nezaostali a s inscenáciou hry Jána Dafčíka Auto v réžii Juraja Benčíka sa umiestnili na 3. mieste. Individuálne ocenenia si odniesli Kristína Polerecká za stvárnenie postavy gymnazistky Fanky vo viťaznej inscenácii Kým kohút nezaspieva a Katarína Lettrichová za stvárnenie postavy Lucie Lápsikovej v inscenácii Auto. Víťazom srdečne blahoželáme!

Fotogaléria:

 
Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Dieťa v divadle

19.3.2015 od 9.00 h • Kultúrny dom v Turčianskych Tepliciach
Plagát podujatia  •  Tlačová správa – výsledky

Turčianske kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizuje 19. marca 2015 regionálnu postupovú súťaž a prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Dieťa v divadle 2015.
Na prehliadku sa prihlásilo 5 detských divadelných súborov z okresov Martin a Turčianske Teplice. Na súťaži sa predstavili: Detský divadelný súbor Beníček z Beníc, SúZUŠ ul. Aurela Stodolu Martin, Detský divadelný súbor Kamarát z Martina, TD Little shadow pri TO ZUŠ Turčianske Teplice a LDO pri ZUŠ Turčianske Teplice.
Víťazný detský divadelný súbor bude reprezentovať náš región na krajskej prehliadke Detský divadelný Medveď, ktorá sa bude konať v Bábkovom divadle v Žiline v dňoch 14. - 15. apríla 2015.

Fotogaléria:

 
Turčianske divadelné dni 2015

13. – 14.3. 2015 • Kultúrny dom Belá-Dulice
Propozície  •  Plagát podujatia  •  Tlačová správa – výsledky

XXIII. ročník regionálnej súťažnej postupovej prehliadky amatérskeho divadla dospelých a amatérskeho divadla mladých. Turčianske divadelné dni sú regionálnou súťažnou prehliadkou amatérskeho divadla dospelých a amatérskeho divadla mladých v rôznych divadelných druhoch a žánroch činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla. Odborná hodnotiaca porota bude hodnotiť umeleckú kvalitu inscenačného tvaru a prínos pre ďalšie pozitívne smerovanie amatérskeho divadla. Na krajskú prehliadku postupuje víťaz z každého okresu.

Fotogaléria:

 

(Po)kroky turčianskych ochotníkov
Záverečná prezentácia projektu

29.11. 2014 o 16.00 h • Kultúrny dom Belá-Dulice
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo v sobotu 29. novembra 2014 v Kultúrnom dome v Belej - Duliciach záverečné tvorivé stretnutie pre amatérskych hercov a priaznivcov ochotníckeho divadla z cyklu (Po)kroky turčianskych ochotníkov. Projekt finančne podporili Ministerstvo kultúry SR a Žilinský samosprávny kraj.
Lektormi záverečnej tvorivej dielne boli Mgr. art. Zuzana Galková, absolventka Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave, odbor Divadelná réžia a dramaturgia a Mgr. art. Matej Moško, absolvent Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave, odbor Divadelná kritika. Pre účastníkov tvorivého stretnutia pripravili „Improligu“ - súťaž v divadelnej improvizácii, do ktorej sa zapojilo 11 ochotníkov rozdelených do 4 tímov.
Víťazmi sa stali ochotnícki herci z Divadelného súboru Za Váhom z Lipovca.
Stretnutie vyvrcholilo uvedením divadelnej inscenácie Auto v podaní Divadelného súboru pri OcÚ a MO MS Belá-Dulice. Sobotný podvečer pokračoval spoločným posedením turčianskych ochotníkov pri muzike v podaní Ľudovej hudby Michala Rusnáka. Prítomní ochotnícki herci zhodnotili priebeh a význam projektu a zaspomínali na veselé divadelné zážitky z uplynulého roka. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia ochotníckych divadelných súborov z Lipovca, Vrútok, Martina, Bystričky, Žabokriek a Belej-Dulíc.
Vzdelávacie aktivity Turčianskeho kultúrneho strediska v tejto oblasti budú pokračovať aj v nasledujúcom roku, aby členovia divadelných súborov mali z čoho čerpať novú motiváciu, inšpiráciu a aby mohli svoje výkony a predstavenia postupne pripravovať na stále vyššej úrovni.

Fotogaléria:

 

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Dielňa tvorivého divadla

25.11. 2014 od 17.30 h • Mestská scéna v Martine
Pozvánka  •  Plagát  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo dňa 25.11.2014 o 17.30 hod. na Mestskej scéne v Martine prezentáciu 2. ročníka projektu Dielňa tvorivého divadla. Projekt vznikol s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Žilinského samosprávneho kraja.
Dielňa tvorivého divadla (ďalej len DTD) je cyklický workshop, ktorého priebeh bol rozdelený podľa jednotlivých umeleckých disciplín participujúcich na vzniku divadelných predstavení. Do projektu sa zapojili deti zo základných škôl v Martine, členovia Detského divadelného súboru Kamarát z Martina a študenti zo Súkromného hudobného a dramatického konzervatória v Martine. Účastníci tohtoročného projektu boli rozdelení do troch skupín, pozostávajúcich z osem až osemnásť členov. V prvej fáze každá skupina napísala dramatický príbeh podľa vlastných predstáv za pomoci lektorky Mgr. Evy Benčíkovej tak, aby boli príbehy zrozumiteľné, hrateľné a primerané veku účinkujúcich. Pod dohľadom Branislava Benčíka si každá skupina k svojej divadelnej hre vytvorila kostýmy, masky a kulisy. V ďalšej fáze projektu došlo k naskúšaniu jednotlivých hereckých úloh, kde boli po hereckej, hlasovej i pohybovej stránke všetci účastníci odborne vedení Mgr. art. Naďou Uherovou.
Cieľom projektu DTD bolo kvalitné a efektívne využívanie voľného času detí a mládeže s dôrazom na predchádzanie a eliminovanie sociálno-patologických javov, podporovanie a rozvíjanie ich kreativity, komunikácie, vnímania a myslenia. Zámerom projektu bolo vzbudiť záujem detí a mládeže o tvorbu vlastnej divadelnej hry a rozšíriť ich obzory nielen o literatúru, ale aj o divadlo. Aktivity projektu boli založené na princípe tvorivosti s cieľom motivovať deti a mládež k vlastnej divadelnej tvorbe a podporiť ich vo vlastných umeleckých a kultúrnych aktivitách.
V priebehu roka 2014 účastníci projektu pripravili tri autorské divadelné inscenácie:
Snehulienka a 8 trpaslíkov
Pipi
Malý veľký princ
Na vzniku týchto detských autorských inscenácií ako odborní poradcovia participovali aj pracovníci Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine Adam Kmeť a Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká. Realizáciou projektu sme podporili aktívne a zmysluplné trávenie voľného času detí z rôznych častí regiónu Turiec a poskytli im priestor pre vzájomnú inšpiráciu a výmenu skúseností.

Fotogaléria:

 

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká


(Po)kroky turčianskych ochotníkov
„Tvorba divadelného gagu“

22.10. 2014 o 16.30 h • Klubovňa TKS v Martine
Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo dňa 22. októbra 2014 v klubovni Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine druhé tvorivé stretnutie pre amatérskych hercov a priaznivcov ochotníckeho divadla z cyklu (Po)kroky turčianskych ochotníkov. Projekt finančne podporili Ministerstvo kultúry SR a Žilinský samosprávny kraj.
Lektorom tvorivej dielne bol Mgr. art. Maroš Krajčovič, dramaturg, režisér, metodik pre divadlo v Stredoslovenskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici, organizátor Divadelnej chalúpky ale aj celoslovenského kola súťaže mladých moderátorov Sárova Bystrica.
Témou druhého tvorivého stretnutia bola príprava a práca na budovaní charakterov postáv v pravidelnej divadelnej situácii a tvorba divadelného gagu od jeho začiatku až po pointu. Lektor Maroš Krajčovič nadviazal na prvé tvorivé stretnutie, ktoré prebehlo koncom septembra a viedli ho Zuzana Galková a Matej Moško. Účastníci si, opäť na Tajovského Ženskom zákone – časť Pytačky, vyskúšali dotváranie postáv v rôznych divadelných situáciách.
Záverečné tvorivé stretnutie sa uskutoční 29.11. 2014 o 16.00 h v Kultúrnom dome v Belej-Duliciach.

Fotogaléria:

 

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

(Po)kroky turčianskych ochotníkov
„Nebuď otrokom textu“

25.9. 2014 o 16.30 h • Klubovňa TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo dňa 25. septembra 2014 v klubovni Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine prvé tvorivé stretnutie pre amatérskych hercov z cyklu (Po)kroky turčianskych ochotníkov. Projekt finančne podporili Ministerstvo kultúry SR a Žilinský samosprávny kraj.
Lektormi tvorivej dielne boli Mgr. art. Zuzana Galková, absolventka Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave, odbor Divadelná réžia a dramaturgia a Mgr. art. Matej Moško, absolvent Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave, odbor Divadelná kritika. Svojím aktívnym, ale hlavne tvorivým prístupom a zaujímavou témou workshopu zaujali všetkých účastníkov z radov ochotníckych hercov a herečiek, od talentovaných mládežníkov až po dospelých skúsených ochotníkov.
Téma tvorivého stretnutia: „Nebuď otrokom textu“, zaujala už názvom. Lektori veľmi originálnym spôsobom oboznámili účastníkov s prácou režisérov pri úpravách divadelných predlôh a tí si na vlastnej koži vyskúšali, čo sa stane, ak sa škrtne z divadelnej predlohy úplne všetko a ponechá sa iba názov hry a meno autora. Takýmto spôsobom lektori pracovali s prítomnými ochotníkmi na notoricky známej Tajovského hre Ženský zákon, z ktorej si vybrali časť: Pytačky. Účastníci si vyskúšali aj metódy riadenej improvizácie a rolovej hry pri tvorbe divadelnej inscenácie.

Fotogaléria:

 

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

X. ročník ULICA FEST
Sprievodné podujatie Scénickej žatvy 2014

26. – 30.8.2014 v prestávkach programu Scénickej žatvy • Divadelné námestie v Martine
Tlačová správa  •  Pozvánka  •  Plagát  •  Bulletin

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo v dňoch 26. – 30. augusta 2014 na Divadelnom námestí v Martine už X. ročník podujatia Ulica Fest, ktoré je sprievodným programom súťažnej prehliadky slovenských divadelných súborov Scénická žatva 2014. Podujatie Ulica Fest finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR, Mesto Martin a Žilinský samosprávny kraj.
Otvorením výstavy „10 rokov Ulica Fest“ sa v utorok 26. augusta 2014 v priestoroch Pasáže zahájil 5 dňový festival plný divadla a tanca priamo na ulici - medzi ľuďmi.
Každý deň v poludňajších hodinách deti z Detského divadelného súboru KAMARÁT (ďalej len DDS KAMARÁT), pôsobiaceho pri Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine, prostredníctvom Živých pozvánok pozývali občanov mesta Martin na jednotlivé divadelné predstavenia Ulica Fest, ale súčasne aj na predstavenia Scénickej žatvy konané v SKD Martin. Mladých divadelníkov neodradilo ani daždivé počasie v utorok a v stredu, s dáždnikmi v ruke sa rozbehli do centra mesta Martin a rozdávali letáky s programom oboch podujatí.
V stredu 27. augusta 2014 sa z dôvodu nepriaznivého počasia divadelné predstavenia odohrali vo foyer Národného domu. Deti z DDS KAMARÁT zahrali svoje Divadelné miniatúry, ktoré neskôr vystriedali ich kolegyne z Bábkového súboru OFINA z Ružomberka s predstavením Srdce na dlani. Svoje divadelné umenie prišli predstaviť aj mladí herci z Detského divadelného súboru MINETRDLO – MIni NETRadičné divaDLO z Partizánskej Ľupče s divadelným predstavením Divadelné miniatúry II. a záver dňa patril ich starším kolegom z LUNETRDLO – LUpčianske NETRadičné divaDLO s divadelným predstavením Príbeh slovenskej dediny.
Štvrtok 28. augusta 2014 sa počasie umúdrilo a ľudia na Divadelnom námestí mohli zatlieskať improvizačnému umeniu mladých herečiek z DDS KAMARÁT. Veselým zavŕšením štvrtkového popoludnia bolo bábkové predstavenie Žabí kráľ v podaní DIVADLA NA HOJDAČKE zo Žiliny, ktoré upútalo nielen detských, ale aj dospelých divákov.
Piatok 29. august 2014 patril tancu. Tanečná skupina Shakers z Martina roztancovala na Divadelnom námestí niekoľkých odvážlivcov, ktorí sa zároveň naučili nové tanečné prvky. Deti z Tanečného klubu DEEP z Martina predviedli tanečné choreografie rôznych štýlov.
V posledný deň, sobotu 30. augusta 2014, sa na pódiu predstavili deti z Detského divadelného súboru DOBROZVÍŤAZÍ z Nižnej a zahrali inscenáciu Večierok u Setergrenovcov. Neskôr ich vystriedali deti z DDS KAMARÁT a s ich Snehulienkou a 8 trpaslíkmi, nielen zahájili, ale i zavŕšili divadelný a tanečný maratón na ulici.
A aby „toho divadelného“ nebolo málo, pracovníci Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine realizovali počas programu Ulica Fest, priamo na námestí, tvorivé dielne „Maľovanie masiek“, kde si deti, ale i dospelí, vlastnoručne vymaľovali divadelné masky a škrabošky, v ktorých sa potom mohli odfotiť a ponechať si ich na pamiatku.

Fotogaléria:

 

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Vydarená premiéra – Snehulienka a 8 trpaslíkov

27.6. 2014 • Mestská scéna v Martine
Tlačová správa •  Stiahnuť plagát

Detský divadelný súbor Kamarát (ďalej len DDS Kamarát) pôsobiaci pri Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine uviedol dňa 27.6.2014 na Mestskej scéne v Martine premiéru divadelného predstavenia Snehulienka a 8 trpaslíkov. Paródia na klasickú rozprávku O snehulienke a siedmych trpaslíkoch vznikla v rámci projektu Dielňa tvorivého divadla, ktorý finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR. Členovia DDS Kamarát si sami vytvorili divadelnú inscenáciu a to od jej začiatku: tvorby dramatického textu, prípravy scenára, výroby kostýmov a masiek, nácviku divadelných postáv. Mladí herci podali skvelé výkony, za čo zožali od obecenstva veľký potlesk. Premiéra bola príjemným zážitkom nielen pre divákov sediacich v hľadisku, ale aj samotných účinkujúcich. Predstavenie uvidia diváci koncom augusta aj v rámci sprievodného programu Scénickej žatvy Ulica Fest. Všetkých srdečne pozývame!

Mgr. Nataša Petrová

XXI. Medzinárodný festival „Brnkání 2014“

29.5. – 1.6. 2014 • Brno, Česká republika

Detský divadelný súbor Kamarát pôsobiaci pri Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine sa v dňoch od 29. mája do 1. júna 2014 zúčastnil XXI. ročníka medzinárodného festivalu detských divadelných súborov Brnkání v Brne.
„Diváci XXI. ročníka medzinárodného festivalu detských divadelných súborov Brnkání v sobotu 31. mája o pol tretej popoludní standing ovation odmenili prvé predstavenie našich Divadelných miniatúr. Po druhom predstavení, kedy sme hrali nimi zadané témy – Farmu jednorožcov ako komédiu, Slender manna ako horor a Módnu prehliadku ako pantomímu, ktorá vyvrcholila aleže riadnym dancom, nielen stáli, ale dancovali spolu s nami a dlho, dlho, dlho tlieskali, výskali, dupali a waulili. Napokon sme si prečítali, že u divákov sme vyhrali...
Okrem Ceny diváka sme sa vrátili aj so slušným ocenením našej paródie na rozprávku o Snehulienke a trpaslíkoch, ktorou sme 29. mája otvárali festival.
V tvorivých dielňach sa väčšina z nás zúčastňovala na činnosti v Art dielni, ale aj v Dielni plnej hier, V reflexiách divadelnými technikami a v Dielni pre mladých intelektuálov. Teta Eva (a raz spolu s ňou aj Lucka Zvedelová) bola pravidelnou návštevníčkou Dielne dospelých.
Veľa sme sa učili, naučili, priučili, ba aj odkukali, vysondovali, a tak spoznali nové smery vývoja tvorby v detských súboroch a amatérskych divadlách... priniesli sme si množstvo nových námetov do budúcich sezón DDS Kamarát.
No a vo voľnom čase... Park Lužánky a množstvo atrakcií v ňom, prechádzka mestom až na Spielberg, stretnutia s vyučujúcimi a študentami Janáčkovej akadémie umení, Masarykovej univerzity a kolegami z DDS Brnkadla Brno, DDS Ty-já-tr Praha, DDS Poděbradka, DS Dětský talent Lotrandovci, ZUŠ Ostrava – Zdividla a ďalšími.“

Dominika Benčíková

Dieťa v divadle 2014

27.3. 2014 o 8.30 h • Kultúrny dom v Turčianskych Tepliciach
Plagát  •  Propozície a prihláška  •  Tlačová správa

Turčianske kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Mestom Turčianske Teplice zrealizovalo aj v tomto roku regionálne kolo súťaže detskej dramatickej tvorivosti Dieťa v divadle. Podujatie sa konalo 27. marca 2014 na Svetový deň divadla v Kultúrnom dome v Turčianskych Tepliciach. Do súťaže sa zapojilo 5 detských divadelných súborov, resp. dramatických krúžkov z okresov Martin a Turčianske Teplice, a to: Detský divadelný súbor Kamarát z Martina, Divadelníci zo ZŠ A.Stodolu z Martina, Dramatický krúžok Gymnázia J.Lettricha z Martina, Literárno-dramatický odbor Turčianske Teplice a Tanečné divadlo Little shadow pri tanečnom odbore ZUŠ Turčianske Teplice. Súťažiacich detských divadelníkov v hľadisku povzbudzovali deti z materských a základných škôl z okresu Turčianske Teplice. Moderátorské a zabávačské umenie predviedol s mikrofónom v ruke Adam Kmeť, ktorý svojou bezprostrednosťou nielen vyplnil prestávky medzi striedaniami a stavaním scén jednotlivých súťažiacich, ale aj zabavil detských divákov.
Predsedom odbornej poroty bol Tibor Kubička zo Slovenského komorného divadla Martin, členkami Bibiána Tarasovičová, herečka a členka umeleckého súboru Bábkového divadla v Žiline a Anna Dubovcová, milovníčka umeleckého slova a skúsená recitátorka.
Za turčiansky región na krajskú súťažnú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Detský divadelný medveď, ktorá sa bude konať 15. – 16. apríla 2014 v Mestskom divadle v Žiline postúpilo z 1. miesta Tanečné divadlo Little shadow pri tanečnom odbore ZUŠ Turčianske Teplice s hrou Rybár a jeho Duša. Porota však využila možnosť odporučiť do širšieho výberu na krajskú súťažnú prehliadku aj Divadelníkov zo ZŠ A.Stodolu, ktorý sa umiestnili na 2.mieste a predstavili sa hrou Zahrajme si divadlo. Ako tretí v poradí sa umiestnil Dramaticko-literárny odbor Turčianske Teplice s predstavením Okuliare. Cenu za dievčenský herecký výkon porota udelila Timei Janíkovej za postavu lienky v hre Zahrajme si divadlo. Za chlapčenský herecký výkon porota ocenila Adriana Habrdu, ktorý v hre Okuliare stvárnil tínedžera Filipa.

Fotogaléria:

 

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Turčianske divadelné dni 2014

21. - 22.3. 2014 • Kultúrny dom Belá-Dulice
Plagát  •  Propozície a prihláška  •  Tlačová správa

Uplynulý víkend v Turci patril ochotníckemu divadlu. Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja spolu s Obcou Belá-Dulice organizovali už tradičnú súťažnú regionálnu prehliadku ochotníckych divadelných súborov – Turčianske divadelné dni (TDD) 2014. Divadelné dosky ožili v piatok 21. a sobotu 22. marca 2014 v Turčianskych Tepliciach, Kláštore pod Znievom a Belej-Duliciach.
Tentokrát sa predstavilo 6 súborov, ktoré súťažili v 2 kategóriách: v amatérskom divadle súborov dospelých to boli súbory z Belej-Dulíc, Lipovca, Blatnice, Kláštora pod Znievom a Žabokriek; v amáterskom divadle mladých (do 26 rokov) sa predstavil súbor – Tanečné divadlo Shadow of music pri TO ZUŠ Turč. Teplice, ktoré zároveň bolo jediným reprezentantom okresu Turčianske Teplice. Odbornej porote predsedal Jozef Abafi, herec Bábkového divadla Žilina a vedúci žilinského divadelného súboru Makovice, jej ďalšími členmi boli Mgr. art. Tibor Kubička zo Slovenského komorného divadla a Mgr. art. Matej Moško, divadelný kritik z Bratislavy. Prehliadka sa uskutočnila v príjemnej atmosfére a priateľskom duchu.
Turčiansky región na krajskej prehliadke Belopotockého Mikuláš budú v Liptovskom Mikuláši v dňoch 4. - 8. mája 2014 reprezentovať ochotníci zo Znievskeho rado(sť)dajného divadla v Kláštore pod Znievom s hrou Šľachtické hniezdo (réžia Ľubomíra Krkošková) a Tanečné divadlo Shadow of music pri TO ZUŠ Turčianske Teplice so svojou Labuťou piesňou (réžia Monika Kajanová). Medzi ocenenými skončili: Divadelný súbor pri Obecnom úrade v Žabokrekoch s inscenáciou Rodinné nezhody (réžia Martin Zachar, ml.), ktorý sa umiestnil na 2. mieste, a Divadelný súbor pri Obecnom úrade a Miestnom odbore Matice slovenskej v Belej-Duliciach s hrou Pacientka (réžia Juraj Benčík), umiestnený na 3. mieste. Cenu za ženský herecký výkon si odniesla Jela Kašková - postava Márie Dmitrijevnej Kalitinovej (Kláštor pod Znievom), za mužský herecký výkon ocenila porota dvoch hercov: Antona Náčiniaka, ktorý stvárnil kapitána zbojníkov Rajnohu (Blatnica) a Miroslava Sovčíka, ktorý sa skvelo zhostil postavy policajta (Lipovec).

Fotogaléria:

 

PaedDr. Branislav Kohút

Minigalaprogram DDS Kamarát

11.2. 2014 • Klubovňa TKS v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa

Združenie priateľov detského divadelného súboru Kamarát a Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovali 11. februára 2014 o 16.30 h v klubovni TKS Minigalaprogram venovaný rodičom a priateľom Detského divadelného súboru Kamarát. Podujatie otvorila Evka Benčíková, vedúca DDS Kamarát. Po privítaní rodičov a hostí, krátkom zhrnutí činnosti DDS Kamarát odovzdala slovo moderátorkám Minigalaprogramu Badi a Dominike Benčíkovým, ktoré okrem účinkovania v jednotlivých scénkach sprevádzali rodičov a hostí počas celého podujatia. V programe vystupovali členovia oboch skupín: A skupina – stašie deti a B skupina - mladšie deti alebo ako ich my voláme – prípravčatá.
Program pozostával z programových čísel:
Aj hviezdy mali problémy (autorská práca členov A skupiny – účinkujú: Baďa a Dominika Benčíkové, Natalka Candríková, Nikolka Grígerová, Maťka Jombíková, Renka Lacková, Lucka Letrichová, Lucka Moravčíková, Marek Očenáš, Lucka Zvedelová, Natalka Žigová)
Deduškove narodeniny (prvotina členov B skupiny – účinkujú: Betka Horecká, Saška Kočanová, Lucka Kolembusová, Miško Knoško, Katka Kubíková, Lenka Trnková, Aďo Zachar)
Ach, tie naše školopovinné... (miniatúrna herecká abeceda B skupiny - účinkujú Saška Capová, Betka Horecká, Saška Kočanová, Lucka Kolembusová, Miško Knoško, Katka Kubíková, Lenka Trnková, Aďo Zachar)
Improvizácie (A skupina hrá na želanie rodičov - účinkujú Baďa a Dominika Benčíkové, Natalka Candríková, Nikolka Grígerová, Maťka Jombíková, Nasťa Krištofová, Renka Lacková, Lucka Letrichová, Lucka Moravčíková, Marek Očenáš, Lucka Zvedelová, Natalka Žigová)
Obidve skupiny zožali veľký potlesk a spokojnosť publika bola viditeľná na prvý pohľad. Po skončení programu sa konalo Valné zhromaždenie Združenia rodičov a priateľov DDS Kamarát, ktoré ukončilo tento príjemný a veselý februárový podvečer.

Fotogaléria:

 
Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Ochotnícke divadlo v Turci stále žije

7.12. 2013 • Kultúrny dom v Dražkovciach
Plagát – Kam kráčaš ochotnícke divadlo?  •  Plagát – Všetko sa...

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo v tomto roku cyklus divadelných tvorivých dielní. Projekt s názvom „Kam kráčaš, ochotnícke divadlo?“ bol podporený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Lektormi vzdelávacích stretnutí boli Mgr. art. Martin Krajčovič a Mgr. art. Zuzana Galková.
Projekt vyvrcholil 7. decembra v kultúrnom dome v Dražkovciach, kde bolo uvedené divadelné predstavenie – komédia Všetko sa ... od anglického autora Raya Cooneyho v podaní divadelného súboru Pišinger z Bystričky, ktoré režírovala Zuzana Galková.
Príjemný večer pokračoval spoločným posedením turčianskych ochotníkov, kde zhodnotili priebeh a význam projektu. Zástupcovia divadelných súborov z Bystričky, z Vrútok, z Dražkoviec, z Kláštora pod Znievom a zo Žabokriek tiež vyhodnotili uplynulú divadelnú sezónu, predložili návrhy na svoje nové pripravované hry v ďalšom roku. Pavol Fabro z DS Žabokreky navrhol nacvičenie spoločnej divadelnej hry v duchu tradičného dedinského divadla spojeného s folklórom. Metodička TKS pre divadlo Jana Knošková ponúkla pomoc divadelným súborom v podobe zapožičania vyše 500 scenárov divadelných hier, ktoré vlastní TKS a informovala o plánoch vytvoriť šatnicu kostýmov, ktoré budú divadelným súborom zapožičiavané.
Je potešujúce, že ochotnícke divadlo v Turci stále žije a funguje. V niektorých obciach, kde v minulosti pracovali divadelné súbory, sú plány na znovuoživenie divadla – Dražkovce, Turany, Valča. Ostáva dúfať, že neostane iba pri plánoch a skutočne sa divadelné súbory v našich obciach budú znovu rozrastať a že projekt edukačných aktivít Turčianskeho kultúrneho strediska bude pokračovať aj nasledujúcom roku, aby členovia divadelných súborov mali z čoho čerpať novú motiváciu, inšpiráciu a aby mohli svoje výkony čoraz viac zlepšovať.

Fotogaléria:

 
Bc. Jana Knošková

Ulica Fest – sprievodné podujatie Scénickej žatvy 2013

27. – 31.8.2013 • Divadelné námestie v Martine
Stiahnuť bulletin – Ulica Fest 2013

Turčianske kultúrne stredisko v Martine, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizovalo IX. ročník podujatia Ulica Fest, ktoré je sprievodným podujatím súťaží slovenských divadelných súborov Scénická žatva 2013. Podujatie sa mohlo uskutočniť vďaka grantovému programu Ministerstva kultúry SR, finančnej podpore Mesta Martin a v spolupráci s Maticou slovenskou. Ulica Fest sa uskutočnila v dňoch 27.8.2013 – 31.8.2013 na Divadelnom námestí v Martine. Na podujatí prezentovali svoju tvorbu ochotnícke divadlá detí a dospelých a tanečné skupiny atraktívnou formou – na ulici, na pešej zóne, vonku priamo medzi ľuďmi. Sprievodný program pútal pozornosť širokej verejnosti a dával príležitosť pre kontakt s umením všetkým skupinám obyvateľstva. Pri príležitosti 80. výročia založenia ochotníckeho divadelného súboru Za Váhom pôsobiacom na Lipovci bola zorganizovaná výstava vo Foyeri Slovenského komorného divadla v Martine. Výstava bola sprístupnená počas celého trvania festivalu Scénická žatva, ktorá priblížila divákovi históriu o doterajšej tvorbe amatérskeho divadla na Lipovci. Na jednotlivé predstavenia Ulice fest boli občania pozývaní prostredníctvom Živých pozvánok, ktoré zabezpečovali členovia Detského divadelného súboru Kamarát.
V úvode programu nám počasie na Divadelnom námestí veľmi neprialo, preto sme sa presunuli do priestorov Štúdia Slovenského komorného divadla. Vo Foyeri Štúdia SKD sa nám predstavili mladé herečky z Detského divadelného súboru Minetrdlo – MIni NETRadičné divaDLO z Partizánskej Ľupče divadelným predstavením Divadelné miniatúry (réžia: Jaroslav Janíček). Z Partizánskej Ľupče nám zahrali aj ochotníci divadelnú hru Lupcastory (príbeh slovenskej dediny).
Druhý deň lákali divákov tanečníci z tanečnej skupiny SHAKERS. O svoju vášeň sa podelili aj s divákmi v tanečnej škole, v ktorej sa mohli deti aj dospelí naučiť pár moderných tanečných krokov. Oči divákov potešili tiež krásne tanečnice z tanečnej skupiny AMIRAH z Turčianskych Teplíc, ktoré nám predviedli orientálne tance. Dievčatá z Divadelného klubu Makovice zo Žiliny zahrali pre deti dve rozprávky, jedna bola O sivej myške a druhá O kohútikovi a sliepočke.
Rozprávkový deň pokračoval aj v piatok, kedy na Divadelnom námestí zahralo veselú rozprávku Divadlo Doska – kultúrne návraty z Vrútok pod názvom O červenej čiapočke, hladnom vlkovi Ďurovi a troch prasiatkach. Divadlo Babscénus z Martina pobavilo nielen detského, ale aj dospelého diváka rozprávkou o tučných prasiatkach Budkáčik a Dubkáčik. Piatkový program uzavreli členky z Detského divadelného súboru Kamarát z Martina divadelnou hrou Ľadové srdcia – na motívy rozprávky H. Ch. Andersena.
Posledný deň sa návštevníci Divadelného námestia mohli pobaviť na Detských divadelných improvizáciách v podaní dievčat z detského divadelného súboru Kamarát. Dievčatá priamo na pódiu tvorili humorné improvizačné scénky na rôzne témy, ktoré pobavili nielen divákov, ale aj samotné herečky. Predstavili sa aj ochotníci z Turca z Divadelného súboru pri Obecnom úrade a Miestnom odbore Matice slovenskej v Belej – Duliciach absurdnou komediálnou fraškou s pesničkami Dobre zaplatená prechádzka, ktorí sa nám postarali o peknú záverečnú bodku podujatia Ulica Fest. Program Ulice Fest sledovalo množstvo divákov z lavičiek na námestí, ale aj z okolitých terás, pri pódiu sa tiež pristavovali aj okoloidúci a návštevníci Scénickej žatvy.

Mgr. Libuše Pajurková

Fotogaléria:

 

Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt |  GDPR

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2019 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0911 101401 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved