Z v e r e j ň o v a n i e

Zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv


Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2011 sú ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy, verejnoprávne inštitúcie a ich podriadené organizácie povinné zverejňovať zmluvy ako aj dodatky k zmluvám, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.

ROK 2014–2019:
Zmluvy, objednávky a faktúry 2014–2019 – Turčianske kultúrne stredisko v Martine

ROK 2013:
Zmluvy 2013 – Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Objednávky 2013 – Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Faktúry 2013 – Turčianske kultúrne stredisko v Martine

ROK 2012:
Zmluvy 2012 – Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Objednávky 2012 – Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Faktúry 2012 – Turčianske kultúrne stredisko v Martine


Domov |  O nás |  Aktuality |  Služby |  Médiá |  Partneri |  Zverejňovanie |  Kontakt |  GDPR

W3C XHTML 1.0 Strict! W3C XHTML 1.0 Strict!


© 2013-2019 TURČIANSKE KULTÚRNE STREDISKO V MARTINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Divadelná 656/3, P.O. Box 104, 036 01 Martin, SR • IČO: 36145335
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
SK6581800000007000481539, SK4381800000007000481547
Tel.: 0911 101401 riaditeľ • 043/4132394 ekonómka, metodici
Všetky práva vyhradené • All rights reserved